Prego Zeilzwerven
Algemene Voorwaarden groepscontracten/Accommodatie/Schepen
1. De huurder kan geen aanspraak maken op de in het contract overeengekomen dienst als het
contract niet binnen 10 dagen na ontvangst geretourneerd wordt.
2. Door ondertekening en na inzending of overhandiging van dit contract is de huurder gehouden
een aanbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen totale huursom direct te voldoen.
Het resterende bedrag dient te worden voldaan zoals in het contract aangegeven. Indien de betalingen
niet tijdig worden voldaan is 2% kredietbeperking verschuldigd. Na sommatie kan de
verhuurder een vertragingsrente van 1% op maandbasis over het (restant-) verschuldigde aan de
huurder in rekening brengen, welke rente wordt berekend sedert de vervaldag, een gedeelte van
een maand voor een geheel gerekend.
3. Annulering:
3.1. De verhuurder raadt de huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten
3.2. Indien de huurder het contract wil annuleren, moet hij de verhuurder hiervan zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis stellen. De verhuurder zal in geval van annulering eraan
meewerken een nieuwe huurder te vinden. Indien dat lukt, mag de verhuurder 20% van de
overeengekomen huurprijs met een minimum van € 45,- aan de huurder in rekening brengen.
Indien geen of slechts gedeeltelijk een vervanger gevonden wordt, blijft de huurder de huurprijs
geheel of naar evenredigheid verschuldigd.
3.3. In geval van annulering door de huurder tot zes maanden voor de ingangsdatum van de
huurperiode, is de huurder 25% van de totaalprijs verschuldigd.
3.4. In geval van annulering door de huurder tot vier maanden voor de ingangsdatum van de
huurperiode, is de huurder 50% van de totaalprijs verschuldigd.
3.5. In geval van annulering door de huurder tot twee maanden voor de ingangsdatum van de
huurperiode, is de huurder 75% van de totaalprijs verschuldigd.
3.6. In geval van annulering door de huurder binnen twee maanden voor de ingangsdatum van de
huurperiode, is de huurder 90% van de totaalprijs verschuldigd.
3.7. In geval van voortijdig vertrek tijdens de contractperiode, om welke reden dan ook is de huurder
de totale huurprijs verschuldigd.
3.8. Indien er geen exact totaalbedrag in het contract is vastgesteld, zal de verhuurder dit bij
annulering vaststellen aan de hand van het verwachte aantal deelnemers / verstrekte gegevens
door de huurder tijdens voorbespreking vaststellen.
4. Wanprestatie: indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst
niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als
ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen
terugbetalen. De huurder heef tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden
schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden
toegerekend (overmacht / gewichtige omstandigheden). Het bovenstaande geldt niet als door de
verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
5 Aansprakelijkheid:
5.1. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies /diefstal of schade aan
goederen van de huurder.
5.2. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel /ongeval,
tenzij de oorzaak van het lichamelijk letsel /ongeval het gevolg is van gebrek aan het vaartuig.
5.3. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de verhuurder aangezochte
instructeurs.
5.4. De huurder verklaart vrijwaring van aansprakelijkheid voor aangezochte instructeurs.
6. De verhuurder dient de huurder op het contract te verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.
De verhuurder en de huurder verklaren zich door middel van ondertekening van het contract
deze Algemene Voorwaarden na te leven.

Direct contact

Laat je gegevens achter en je hoort snel van ons! De rekensom is om te controleren of het geen spam is.
Vul hier de uitkomst van de som in

Proef de sfeer

Bekijk het fotoalbum >>Navigatieadres Prego

Jachthaven Tusken de Marren
Ulbe Twijnstrawei 31
8491 CJ Akkrum

tel: 06 515 898 08
prego@zeilzwerven.nl